foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GRUPA MALBORK

KLUB BIEGACZA

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Klub nosi nazwę:Klub Biegacza - Grupa Malbork w dalszych postanowieniach statutu zwany Klubem.

§ 2

Klub zezwala na stosowane skróconej nazwy, tj. KB Grupa Malbork we wszelkiej korespondencji i dokumentacji prawnej i finansowej związanej z Klubem.

§ 3

Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 4

Siedzibą Klubu jest miasto Malbork, w powiecie malborskim, województwo pomorskie.

§ 5

Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6

Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 7

Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.

§ 8

Klub posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 9

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 10

Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 11

Znakiem Klubu jest postać biegacza w tle napisu Grupa Malbork wg wzoru załączonego do statutu.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 12

Celami Klubu są:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez promowanie biegania i nordic walking,
 • promowanie i propagowanie postaw obywatelskich,
 • rozwijanie poprzez sport nauki, kultury i oświaty,
 • przeciwdziałanie poprzez sport patologiom społecznym,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie krajoznawstwa,
 • promowanie miasta Malborka na zawodach sportowych w kraju i za granicą.

§ 13

Klub swoje cele realizuje poprzez:

 • współpracę i działalność członków klubu,
 • organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • prowadzenie strony internetowej Klubu,
 • wydawanie i publikowanie m.in. za pośrednictwem strony internetowej broszur o tematyce sportu i rekreacji,
 • promowanie postaw obywatelskich w lokalnej społeczności,
 • organizowanie i współorganizowanie wyjazdów, zawodów sportowych i imprez charytatywnych.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 15

Klub posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 16

Członkiem Zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Klubu.

§ 17

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§ 18

Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.

§ 19

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 20

Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

§ 21

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Klubu.

§ 22

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.

§ 23

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów, a w szczególności udziału w walnym zgromadzeniu członków,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu,
 • regularnego opłacania składek.

§ 24

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 25

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

§ 26

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 27

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Klubu,
  • z powodu niepłacenia składek członkowskich,
 3. na pisemny wniosek siedmiu członków Klubu,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 28

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE KLUBU

§ 29

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 30

Kadencja władz.

Klub określa kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres 3 lat.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków pozbawieni swoich funkcji w wyniku rażącego łamania Statutu Klubu, podjętą w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

Uchwały władz Klubu, z wyłączeniem §30 ustęp 2, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 32

W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ 5

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 33

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym  członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym  członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 34

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 35

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 36

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

§ 37

Uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 38

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

ROZDZIAŁ 6

ZARZĄD

§ 39

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentowania Klubu na zewnątrz.

§ 40

Zarząd składa się z 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa,Sekretarza i trzech członków.

§ 41

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 42

Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Klubu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu,
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych.

§ 43

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. Głosowanie jest jawne.

§ 44

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie bądź Prezes zarządu działający samodzielnie.

ROZDZIAŁ 7

KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

§ 46

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 47

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ 8

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 48

Majątek Klubu powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej,
 4. z dotacji budżetowych na zadania zlecone.

§ 49

Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.

§ 50

Do reprezentowania Klubu są upoważnieni Prezes Zarządu lub Wiceprezes jednoosobowo.

§ 51

Do zaciągania zobowiązań wymagany jest podpis Prezesa i Wiceprezesa.

§ 52

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania składników majątku Klubu podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków uchwałą powziętą większością głosów  (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 54

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

§ 55

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Załącznik do Statutu Klubu Biegacza Grupa Malbork

Wzór znaku Klubu Biegacza - Grupa Malbork

 

INFO - Pliki Cookies

UWAGA! Nasz serwis używa cookies w celach statystycznych

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Czytaj więcej…

Zrozumiałem