foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GRUPA MALBORK

KLUB BIEGACZA

REGULAMIN "PARKOWA 5" z GRUPĄ MALBORK

I. Cel:
1. Popularyzacja biegania i marszu, jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.
2. Promocja Miasta Malbork i Powiatu Malborskiego.
3. Popularyzacja terenów rekreacyjnych Malborka do uprawiania sportu.
4. Integracja biegaczy amatorów z Malborka i okolic oraz klubów biegowych.
5. Umożliwienie sportowej rywalizacji i sprawdzenia swoich sił w biegach.

II. Dane Organizatora:
Klub Biegacza Grupa Malbork
Widokowa 1, 82-200 Malbork
NIP: 5792230295, REGON: 221150518
NR KONTA: BANK BGŻ w MALBORKU 12 2030 0045 1110 0000 0377 1540
strona Organizatora: www.grupamalbork.pl
mail Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Partnerzy:
1. Lista Partnerów, Sponsorów oraz Patronat Medialny w osobnym komunikacie

IV. Termin, miejsce i program:
1."Parkowa 5" z Grupą Malbork, odbędzie się w terminie:16.09.2018, START Biegu i Marszu Nordic Walking o godz. 12:30.
2. Program minutowy zawodów zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora w osobnym komunikacie.
3. Biuro Zawodów, Start i Meta – stadion Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku ul. Parkowa 3
4. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu

V. Zgłoszenia, warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl
2. Zgłoszenia "on-line" będą przyjmowane najpóźniej na tydzień przed zawodami (09.09.2018 godz. 23:59)
3. W dniu biegu dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów pod warunkiem wolnych  miejsc na liście startowej;
4. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start;
5. Odbiór pakietów startowych w dniu biegu, w biurze zawodów od godz. 09:00-11:30, weryfikacja zawodników na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem;
6. W zawodach ustala się limit zawodników:
- Bieg Główny – 300 uczestników
- Marsz Nordic Walking - 100 uczestników
- Biegi dla Dzieci i Młodzieży - 100 uczestników
7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Limit osób uczestniczących w zawodach może zostać zmieniony przez Organizatora, o czym poinformuje w stosownym komunikacie.
8. W Biegu Głównym/Marszu NW mogą startować zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat.
9. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową
10. Do zawodów dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.
11. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
12. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu/Marszu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
13. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w Biegu/Marszu osobom z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Biegu/Marszu.
14. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce m.in dotyczy asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
15. Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Biegu/Marszu. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją

VI. Opłaty:
1. Opłata startowa Bieg Główny i Marsz Nordic Walking - "Parkowa 5" z Grupą Malbork wynosi:
- 01.04.2018 - 30.04.2018 - 25PLN
- 01.05.2018 - 31.08.2018 - 30PLN
- 01.09.2018 - 09.09.2018 - 40PLN
- w dniu zawodów: - 50 PLN 
- Biegi dzieci i młodzieży są bezpłatne.
2. Opłatę należy uiścić za pomocą serwisu www.elektronicznezapisy.pl lub gotówką w biurze zawodów tylko przypadku zapisów w dniu zawodów.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 10 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu/Marszu otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami;
- profesjonalny pomiar czasu, obsługę techniczną oraz oznakowaną trasę;
- unikatowy, pamiątkowy medal po ukończeniu zawodów.
- gorący posiłek regeneracyjny, gorące napoje (kawa/herbata), ciasto, słodkie przekąski, owoce w strefie gastronomicznej po zakończeniu Biegu/Marszu.
- wodę na mecie;
- zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
- puchary i nagrody dla najlepszych zawodników w Bieg Głównym i Marszu Nordic Walking
- udział w losowaniu nagród (wymagana obecność podczas losowania)
- dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);
- zmęczenie i zadowolenie :)

VII. Trasa biegu, limit czasu:
1. Trasa Biegu/Marszu zostanie poprowadzona na terenie CAW Sp. z o.o., ulicą Sportową, ul. Parkową, ścieżkami w Parku Miejskim oraz nową trasą pieszo/rowerową nad Nogatem.
2. Dokładna mapa trasy zostanie opublikowana na stronie Organizatora.
3. Trasa Biegu/Marszu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które będę miały wpływ na bezpieczeństwo uczestników zawodów.
4. Trasa będzie oznaczona co kilometr a w newralgicznych punktach będą stali wolontariusze.
5. Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu/Marszu wynoszący 1,5 godziny od momentu startu. Jeżeli zawodnik nie ukończy Biegu/Marszu przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 1,5 godziny od momentu startu zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu/Marszu.
6. Zawodnik w czasie Biegu/Marszu nie może opuszczać i powracać na wyznaczoną przez organizatora trasę pod kara dyskwalifikacji.
7. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu Biegu/Marszu z użyciem chipów zwrotnych. Nie zwrócenie chipa po zakończeniu zawodów będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
8. Długość trasy około: 10 kilometrów Bieg Główny, 6 kilometrów Marsz Nordic Walking.
9. Trasa nie ma atestu

VIII. Kategorie wiekowe i dystanse:
1. Bieg dla Dzieci i Młodzieży:
- Zapisy do biegu Dzieci i Młodzieży zostaną uruchomione 01.08.2018,
- Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.
- W dniu biegu dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów pod warunkiem wolnych  miejsc na liście startowej;
- poszczególne kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży zostaną opublikowane w osobnym komunikacie wraz z rozpoczęciem zapisów.

2. Marsz Nordic Walking –  6 km – (1 pętla) (K/M)
Kategorie wiekowe:
M – 20 / K – 20 (od 18 do 29 lat)
M – 30 / K – 30 (od 30 do 39 lat)
M – 40 / K – 40 (od 40 do 49 lat)
M – 50 / K – 50 (od 50 do 59 lat)
M – 60 / K – 60 (od 60 wzwyż )

3. Bieg Główny – 10km - (2 pętle po 5 km) (K/M)
Kategorie wiekowe:
M – 20 / K – 20 (od 18 do 29 lat)
M – 30 / K – 30 (od 30 do 39 lat)
M – 40 / K – 40 (od 40 do 49 lat)
M – 50 / K – 50 (od 50 do 59 lat)
M – 60 / K – 60 (od 60 wzwyż )

IX. Nagrody:
Organizator przewidział następujące nagrody:
1. W Biegu Głównym:
- W kategorii Open kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3
- W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3
Nagrody w Open i poszczególnych kategoriach wiekowych nie dublują się.
- W rywalizacji par małżeńskich za miejsca 1 – 3
- Dla najszybszej mieszkanki i najszybszego mieszkańca Malborka.
2. W Marszu Nordic Walking:
- W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3
- W rywalizacji par małżeńskich za miejsca 1 – 3
- Dla najszybszej mieszkanki i najszybszego mieszkańca Malborka.
3. Dla wszystkich uczestników kończących Bieg Główny i Marsz Nordic Walking – pamiątkowe medale na mecie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
5. Każdy uczestnik Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking ma możliwość wzięcia udziału w loterii i wygrania cennych nagród ufundowanych przez Organizatora i Partnerów zawodów.

X. Postanowienia końcowe:
1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do Organizatora.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
6. Osoby niepełnoletnie mogą startować w Biegach Dzieci i Młodzieży tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
8. Przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
9. Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie Organizatora.
10. Wszelkie sprawy sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator i w sprawach tych jego decyzja jest ostateczna.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

KLUB BIEGACZA GRUPA MALBORK

RUN4FUN

 

 

INFO - Pliki Cookies

UWAGA! Nasz serwis używa cookies w celach statystycznych

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Czytaj więcej…

Zrozumiałem